BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN Partnerschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern mbB Jungfernstieg 30 D - 20354 Hamburg
Phone: +49 (0) 40 35006 0 fax: +49 (0) 40 35006 133 e-mail: info@BRL.de URL: www.BRL.de
Contact at the fair: Arne Hecht Phone: +49 (0) 40 35006 114 e-mail: Arne.Hecht@BRL.de