STRABAG Real Estate GmbH, Bereich Hamburg Reeperbahn 1 D - 20359 Hamburg
Phone: +49 (0) 40 202081200 fax: +49 (0) 40 202081260 e-mail: sre.hamburg@strabag.com URL: www.strabag-real-estate.com
Contact at the fair: Rahel Willhardt Phone: +49 (0) 221 8242137 e-mail: rahel.willhardt@strabag.com